Hier staan we voor

Strategisch beleid

Het bestuur van Golfclub Harderwold  heeft in 2017 een strategisch plan opgesteld en tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) voorgelegd aan haar leden ter besluitvorming.  De ALV heeft haar goedkeuring gegeven aan dit plan.

Missie

In de statuten van Golfclub Harderwold is de missie omschreven en luidt: “Het beoefenen en bevorderen van het golfspel alsmede van het sociale verkeer en het vormen van een band tussen de leden onderling”.

Visie

Samen zijn we sterker en  bereiken we meer.  Golf4All Harderwijk en Golfclub Harderwold zijn twee organisaties die nauw met elkaar zijn  verbonden. Het succes van Golf4All Harderwijk is ook het succes van Golfclub Harderwold  en omgekeerd. Daarnaast vervult de golfschool een belangrijke rol. Daarom is het  belangrijk dat we, als vereniging,  intensief samenwerken met de Golfschool en Golf4All Harderwijk.

Bovendien wil Golfclub Harderwold een vereniging zijn waar leden zich snel  thuis voelen, waar het gezellig is en dat leden elkaar kennen, waar het golfen plezierig is waar leden zich sportief ontwikkelen en waar leden elkaar steunen.

Kernwaarden

Op basis van de missie en de visie formuleren we vier kernwaarden.  Deze kernwaarden zijn gebaseerd op gesprekken met leden in 2016  en uitkomsten van de enquête in 2015:

Respect

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn rol en persoonlijkheid. We houden rekening met elkaar. Ook tonen we respect voor eigendommen van een andere golfers, en de commerciële uitgangspunten van Golf4all op zowel de baan als de brasserie.

Sportiviteit 

Onder sportiviteit verstaan wij  eerlijk en fair golf  spelen, waarbij de golfregels en etiquette leidend zijn.

Plezier/Gezelligheid

GC Harderwold  is naast een sportvereniging ook een gezelligheidsvereniging met een hoog ons-kent-ons gehalte. Leden hechten aan de gemoedelijke en gezellige sfeer binnen  de vereniging . Een ieder dient zich verantwoordelijk te voelen voor de sfeer binnen de vereniging .

Samenwerken

Samenwerken met Golf4all  maakt GC Harderwold  sterker, beter en slimmer. Dat geldt ook voor het samenwerken binnen de vereniging  en tussen de verschillende commissies.

Wij bouwen relaties op door respectvol samen te werken, in alle disciplines, over de grenzen heen en met onze zakenpartners. Wij verwelkomen nieuwe inzichten en benutten elkaars unieke bijdrage.

Strategie

We streven we naar samenwerking, niet alleen binnen Golfclub Harderwold maar ook met Golf4All  Harderwijk en andere partners.  Hieronder verstaan we  een vorm van samenwerken, waarbij  we onderling afspraken maken en elkaars mogelijkheden optimaal benutten. Er is ruimte om ook initiatieven van leden verder  uit te werken.  Een voorbeeld  daarvan is onze vogelwerkgroep “Oriolus”.Er zijn een aantal leden die belangstelling hebben voor vogels en regelmatig op de golfbaan te vinden zijn om de soorten te inventariseren en fotograferen. Ook hebben zij, in overleg met de baaneigenaar en de green keepers, een groot aantal nestkasten opgehangen.

Voor  Golf4all en GC Harderwold  betekent dit  dat we autonome organisaties blijven maar ertoe overgaan duurzame afspraken aan te gaan en zo delen van het werk op elkaar af te stemmen. Het leidt tot een diversiteit aan samenwerkingsrelaties die een duurzame intentie hebben. Dit doen we stapje voor stapje en kijken ieder jaar wat een volgende stap kan zijn.

Zo zullen we ook, waar en wanneer mogelijk, samenwerken met  andere partners.

Speerpunten

Golfclub Harderwold heeft groot belang bij een positieve exploitatie van de baan. Dat doen we door nieuwe leden te werven, door betere afstemming  van werkzaamheden, door efficiënt werken en nieuwe initiatieven  te nemen.

Het bestuur heeft de volgende voornemens voor 2018:

  1. werven van jeugdleden die worden opgeleid via de golfschool;
  2. een gezamenlijke PR/Marketing commissie;
  3. een commissie voor de 9 holes PAR 3 baan  om regelmatig wedstrijden te organiseren;
  4. een baancommissie die de baaneigenaar ondersteunt en adviseert;
  5. een vogelwerkgroep ‘Oriolus’ (al meer dan 70 soorten vogels waargenomen!);
  6. kwaliteit verhogen van golf voor senioren
  7. nieuw beleid voor introductie nieuwe leden invoeren
  8. een ledenfeest.
  9. de nieuwe website integreren in onze vereniging

Bestuur Golfclub Harderwold

februari 2018

Terug